Preskočiť na obsah

AGB

Všeobecné podmienky: WMT Thermosysteme GmbH

Všeobecné 
Všetky zmluvy medzi spoločnosťou WMT Thermosysteme GmbH (ďalej len "WMT") a zmluvnými partnermi sa uzatvárajú len na základe VOP oznámených zmluvnému partnerovi.

Ústne dojednané dohody si vo všetkých prípadoch vyžadujú písomné potvrdenie. Všetky plány, náčrty alebo odhady nákladov, ako aj iné materiály, napríklad brožúry, katalógy, vzorky a podobne, zostávajú duševným vlastníctvom spoločnosti WMT a sú chránené príslušnými ustanoveniami a zákonmi o autorských právach.

Akékoľvek rozmnožovanie alebo zverejňovanie (vrátane kopírovania výňatkov) bez konzultácie je zakázané a bude mať právne následky. Okrem toho sa zmluvná strana zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o poznatkoch získaných z obchodného vzťahu.

Ceny

Všetky ponuky sa môžu zmeniť.

Všetky ceny nezahŕňajú montáž, dopravu a dane, ktoré budú pripočítané k faktúre.

V prípade neočakávaného zvýšenia výrobných nákladov je spoločnosť WMT oprávnená primerane upraviť ceny.

O zľave sa musí rokovať individuálne a vyžaduje si písomné potvrdenie.

V prípade omeškania s platbou sa zmluvná strana zaväzuje uhradiť všetky vzniknuté poplatky za upomienky a vymáhanie, ako aj uhradiť náklady na právneho zástupcu. Okrem toho sa každoročne navyšujú úroky z omeškania vo výške 10% nad základnú úrokovú sadzbu. Preukázané pohľadávky s vyšším úrokom zostávajú týmto nedotknuté.

Výrobky zostávajú majetkom spoločnosti WMT až do úplného zaplatenia. Ďalší predaj pred úplným zaplatením kúpnej ceny si vyžaduje náš výslovný súhlas a v prípade porušenia sa pohľadávka z kúpnej ceny považuje za postúpenú spoločnosti WMT.

Zrušenie

V prípade zrušenia sa zmluvný partner zaväzuje uhradiť preukázané výdavky, ale v každom prípade zaplatiť storno poplatok vo výške 10%. Akékoľvek nároky na náhradu škody zo strany WMT tým nie sú dotknuté.

Odhad nákladov

Odhady nákladov sú vypracované s maximálnou starostlivosťou a odbornosťou. Ak je na vypracovanie odhadu nákladov potrebný veľký objem práce, spoločnosť WMT je oprávnená účtovať si primeraný poplatok za odhad nákladov.

Po zadaní objednávky sa pripíše poplatok zaplatený za odhad nákladov.

Odhady nákladov nie sú pre WMT zo zásady záväzné.

V prípade nevyhnutného zvýšenia ceny až do výšky 15% nie je WMT povinná informovať zmluvného partnera osobitne a je oprávnená účtovať dodatočné náklady.

Dodávky

Ak nie je výslovne dohodnuté inak, náklady a riziko dodania znáša zmluvný partner.

Všetky dodacie lehoty uvedené spoločnosťou WMT sú nanajvýš orientačné. V dôsledku toho sa drobné prekročenia považujú za akceptované zmluvným partnerom. Ak sú dôvody oneskorenia dodávky mimo kontroly spoločnosti WMT, zmluvný partner bude informovaný v prípade oneskorenia, ktoré nie je malé. Dodacia lehota sa primerane predĺži.

Pri dodávkach na WMT požadujeme uzatvorenie poistenia prepravy.

Záruka

WMT poskytuje 2 roky (pre spotrebiteľov) alebo 1 rok na všetky produkty.

(pre podnikateľov) Záruka od dátumu dodania na správne a hospodárne používanie v súlade s priloženou informáciou pre používateľa.

Dôkazné bremeno o existencii vady nesie zmluvný partner - vady je potrebné nahlásiť bezodkladne, najneskôr do 8 dní.

Okrem prípadov, v ktorých zo zákona existuje právo na odstúpenie od zmluvy, si vyhradzujeme právo splniť oprávnenú záručnú reklamáciu podľa nášho uváženia zlepšením, výmenou alebo znížením ceny. V prípade vylepšených alebo vymenených dielov začína záručná doba plynúť odznova, v každom prípade však končí 6 mesiacov po uplynutí pôvodnej záruky.

Zo záruky sú vylúčené:

- Vady dielov, ktoré podliehajú prirodzenému opotrebovaniu

- Vady spôsobené nesprávnym používaním alebo akýmkoľvek vplyvom na výrobok zo strany zmluvného partnera alebo tretej strany

- Vady spôsobené chemickými vplyvmi

- Defekty spôsobené nadmerným namáhaním nad rámec výkonu špecifikovaného WMT

- Závady spôsobené nesprávnou montážou, pripojením, prepätím alebo použitím nevhodných materiálov.

- Výrobky, ktorých typový štítok bol poškodený, upravený alebo odstránený

- Výrobky, na ktorých opravu alebo výmenu vykonal Zmluvný partner alebo tretie strany, ktoré nie sú autorizované spoločnosťou WMT.

Návod na montáž, používanie a opravu výrobku nájdete v informáciách pre používateľa priložených k výrobku. Z informácií v katalógoch, brožúrach, reklamnej literatúre a podobne, ktoré neboli súčasťou zmluvy, nevznikajú žiadne nároky na záruku.

Škody

Nároky na náhradu škody sa musia uplatniť bezodkladne, v každom prípade do 3 rokov (pre spotrebiteľov) alebo 6 mesiacov (pre podnikateľov) odo dňa, keď sa o škode dozvedeli.

Z náhrady škody je vylúčená zodpovednosť za ľahkú nedbanlivosť, náhrada následnej škody, čistá finančná strata, nepriama škoda a náhrada ušlého zisku.    

Miestna príslušnosť a voľba práva

Miestom príslušnosti podľa nášho výberu je vecne a miestne príslušný súd v sídle našej spoločnosti. Miestom plnenia pri platbe a doručení je sídlo spoločnosti WMT.

Uplatňuje sa rakúske hmotné právo. Uplatňovanie kúpneho práva OSN je vylúčené. Zmluvným jazykom je nemčina.

sk_SKSlovenčina