Přeskočit na obsah

AGB

Všeobecné podmínky: WMT Thermosysteme GmbH

Obecné 
Všechny smlouvy mezi společností WMT Thermosysteme GmbH (dále jen "WMT") a smluvními partnery se uzavírají pouze na základě VOP oznámených smluvnímu partnerovi.

Ústně sjednané dohody vyžadují ve všech případech písemné potvrzení. Veškeré plány, náčrty nebo odhady nákladů, jakož i další materiály, jako jsou brožury, katalogy, vzorky a podobně, zůstávají duševním vlastnictvím společnosti WMT a jsou chráněny příslušnými ustanoveními a zákony o autorských právech.

Jakákoli reprodukce nebo zveřejnění (včetně kopírování výňatků) bez konzultace je zakázáno a bude mít právní důsledky. Smluvní strana se dále zavazuje zachovávat mlčenlivost o poznatcích získaných z obchodního vztahu.

Ceny

Všechny nabídky se mohou změnit.

Všechny ceny jsou uvedeny bez montáže, dopravy a daní, které budou připočteny k faktuře.

V případě neočekávaného zvýšení výrobních nákladů je společnost WMT oprávněna odpovídajícím způsobem upravit ceny.

Sleva musí být sjednána individuálně a vyžaduje písemné potvrzení.

V případě prodlení s platbou se smluvní strana zavazuje uhradit veškeré vzniklé poplatky za upomínky a vymáhání a uhradit náklady na právní poradenství. Kromě toho se každoročně počítají úroky z prodlení ve výši 10% nad základní úrokovou sazbu. Prokázané pohledávky s vyššími úroky zůstávají tímto nedotčeny.

Výrobky zůstávají majetkem společnosti WMT až do úplného zaplacení. Další prodej před úplným zaplacením kupní ceny vyžaduje náš výslovný souhlas a pohledávka z kupní ceny je v případě porušení považována za postoupenou společnosti WMT.

Zrušení

V případě zrušení se smluvní partner zavazuje uhradit prokázané výdaje, v každém případě však zaplatit storno poplatek ve výši 10%. Případné nároky na náhradu škody ze strany WMT tím nejsou dotčeny.

Odhad nákladů

Odhady nákladů jsou vypracovány s maximální péčí a odborností. Pokud je k přípravě odhadu nákladů zapotřebí velký objem práce, je společnost WMT oprávněna účtovat si za odhad nákladů přiměřený poplatek.

Při zadání objednávky se započte poplatek za odhad nákladů.

Odhady nákladů nejsou pro společnost WMT ze zásady závazné.

V případě nevyhnutelného zvýšení ceny až o 15% není společnost WMT povinna informovat Smluvního partnera zvlášť a je oprávněna účtovat dodatečné náklady.

Dodávky

Není-li výslovně dohodnuto jinak, nese náklady a riziko dodání smluvní partner.

Všechny dodací lhůty uvedené společností WMT jsou nanejvýš orientační. V důsledku toho se má za to, že drobná překročení jsou Smluvním partnerem akceptována. Pokud jsou důvody zpoždění dodávky mimo kontrolu společnosti WMT, bude smluvní partner informován v případě zpoždění, které není malé. Dodací lhůta bude přiměřeně prodloužena.

Pro dodávky na WMT požadujeme uzavření pojištění přepravy.

Záruka

Společnost WMT poskytuje 2 roky (pro spotřebitele) nebo 1 rok na všechny produkty.

(pro podnikatele) Záruka od data dodání na správné a hospodárné používání v souladu s přiloženými informacemi pro uživatele.

Důkazní břemeno o existenci vady nese smluvní partner - vady musí být nahlášeny neprodleně, nejpozději do 8 dnů.

Kromě případů, kdy ze zákona existuje právo na odstoupení od smlouvy, si vyhrazujeme právo splnit oprávněnou záruční reklamaci podle našeho uvážení zlepšením, výměnou nebo snížením ceny. U vylepšených nebo vyměněných dílů začíná záruční doba běžet znovu, v každém případě však končí 6 měsíců po uplynutí původní záruky.

Záruka se nevztahuje na:

- Vady dílů, které podléhají přirozenému opotřebení.

- Vady způsobené nesprávným používáním nebo jakýmkoli vlivem na výrobek ze strany smluvního partnera nebo třetí strany.

- Vady způsobené chemickými vlivy

- Vady způsobené nadměrným namáháním nad rámec výkonu stanoveného WMT

- Závady způsobené nesprávnou montáží, připojením, přepětím nebo použitím nevhodných materiálů.

- Výrobky, jejichž typový štítek byl poškozen, upraven nebo odstraněn.

- Výrobky, na kterých byly provedeny opravy nebo výměny smluvním partnerem nebo třetími stranami, které nejsou autorizovány společností WMT.

Návod k montáži, použití a opravám výrobku naleznete v informacích pro uživatele přiložených k výrobku. Z informací v katalozích, brožurách, reklamní literatuře apod., které nebyly součástí smlouvy, nevznikají žádné nároky na záruku.

Škody

Nároky na náhradu škody musí být uplatněny neprodleně, nejpozději však do 3 let (u spotřebitelů) nebo 6 měsíců (u podnikatelů) ode dne, kdy se o škodě dozvěděli.

Z náhrady škody je vyloučena odpovědnost za lehkou nedbalost, náhrada následné škody, čistě finanční ztráta, nepřímá škoda a náhrada ušlého zisku.    

Soudní příslušnost a volba práva

Místně příslušným soudem podle naší volby je věcně a místně příslušný soud v sídle naší společnosti. Místem plnění pro platby a doručení je sídlo společnosti WMT.

Použije se rakouské hmotné právo. Použití prodejního práva OSN je vyloučeno. Smluvním jazykem je němčina.

cs_CZČeština