Hoppa till innehåll

AGB

Allmänna villkor och bestämmelser: WMT Thermosysteme GmbH

Allmänt 
Alla avtal mellan WMT Thermosysteme GmbH (nedan kallat "WMT") och avtalspartner ingås endast på grundval av de allmänna villkor som meddelats avtalspartnern.

Muntliga överenskommelser kräver i samtliga fall skriftlig bekräftelse. Alla planer, skisser eller kostnadsberäkningar samt annat material såsom broschyrer, kataloger, prover och liknande förblir WMT:s immateriella egendom och skyddas av relevanta upphovsrättsliga bestämmelser och lagar.

All reproduktion eller spridning (inklusive kopiering av utdrag) utan samråd är förbjuden och kommer att leda till rättsliga följder. Vidare förbinder sig avtalsparten att hemlighålla den kunskap som erhållits genom affärsförbindelsen.

Priser

Alla erbjudanden kan komma att ändras.

Alla priser är exklusive montering, transport och skatter, som tillkommer på fakturan.

I händelse av oväntade ökningar av produktionskostnaderna har WMT rätt att justera priserna i enlighet med detta.

Rabatter måste förhandlas individuellt och kräver skriftlig bekräftelse.

Vid utebliven betalning förbinder sig avtalsparten att betala samtliga påminnelse- och inkassokostnader samt att ersätta kostnaderna för juridisk rådgivning. Därutöver tillkommer dröjsmålsränta om 10% över basräntesatsen per år. Bevisade fordringar med högre ränta påverkas inte av detta.

Produkter förblir WMT:s egendom tills full betalning har erlagts. En vidareförsäljning före full betalning av köpeskillingen kräver vårt uttryckliga medgivande, och köpeskillingsfordran anses vara överlämnad till WMT i händelse av överträdelse.

Avbokning

I händelse av avbokning förbinder sig avtalspartnern att ersätta de styrkta kostnaderna, men under alla omständigheter att betala en avbokningsavgift på 10%. Eventuella skadeståndsanspråk från WMT:s sida påverkas inte av detta.

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkningar upprättas med största omsorg och sakkunskap. Om det krävs en stor arbetsinsats för att upprätta kostnadsberäkningen har WMT rätt att ta ut en rimlig avgift för kostnadsberäkningen.

När beställningen görs krediteras den avgift som betalats för kostnadsberäkningen.

Kostnadsberäkningar är av princip inte bindande för WMT.

I händelse av en oundviklig prisökning på upp till 15% är WMT inte skyldigt att meddela avtalspartnern separat och har rätt att debitera de extra kostnaderna.

Leveranser

I avsaknad av uttryckligt avtal om motsatsen skall avtalspartnern bära kostnaderna och risken för leveransen.

Alla leveranstider som WMT anger är högst indikativa. Följaktligen anses mindre överskridanden vara accepterade av avtalsparten. Om orsakerna till en försenad leverans ligger utanför WMT:s kontroll, kommer avtalspartnern att informeras vid förseningar som inte är ringa. Leveranstiden kommer att förlängas på lämpligt sätt.

För leveranser till WMT kräver vi att en transportförsäkring tecknas.

Garanti

WMT erbjuder 2 år (för konsumenter) eller 1 år för alla produkter.

(för entreprenörer) Garanti från leveransdatum för korrekt, ekonomisk användning i enlighet med den bifogade användarinformationen.

Bevisbördan för att ett fel föreligger åvilar avtalsparten - fel ska reklameras omedelbart, dock senast inom 8 dagar.

Bortsett från de fall där en rätt till hävning föreligger enligt lag, förbehåller vi oss rätten att efter eget gottfinnande uppfylla ett berättigat garantianspråk genom förbättring, utbyte eller prisreduktion. För förbättrade eller utbytta delar börjar garantitiden att löpa på nytt, men upphör under alla omständigheter 6 månader efter det att den ursprungliga garantitiden löpt ut.

Undantagna från garantin är

- Defekter i delar som utsätts för naturligt slitage

- Defekter orsakade av felaktig användning eller påverkan av något slag på produkten av avtalspartnern eller en tredje part

- Defekter på grund av kemisk påverkan

- Defekter på grund av överbelastning utöver den prestanda som anges av WMT

- Defekter på grund av felaktig montering, anslutning, överspänning eller användning av olämpliga material.

- Produkter vars typskylt har skadats, ändrats eller avlägsnats

- Produkter på vilka reparations- eller utbytesarbeten har utförts av avtalspartnern eller av tredje part som inte är auktoriserad av WMT.

Instruktioner för montering, användning och reparation av produkten finns i den användarinformation som medföljer produkten. Inga garantianspråk kan härledas från information i kataloger, broschyrer, reklammaterial eller liknande som inte har inkluderats i avtalet.

Skadestånd

Skadeståndsanspråk måste göras gällande omedelbart, i vart fall inom 3 år (för konsumenter) eller 6 månader (för företagare) från den dag då du fick kännedom om skadan.

Från ersättning undantas ansvar för ringa vårdslöshet, ersättning för följdskada, ren förmögenhetsskada, indirekt skada samt ersättning för utebliven vinst.    

Behörig domstol och lagval

Den jurisdiktion som vi väljer är den faktiska och lokalt behöriga domstolen vid vårt företags säte. Uppfyllelseort för betalning och leverans är WMT:s säte.

Österrikisk materiell rätt ska tillämpas. Tillämpning av FN:s köplag är utesluten. Avtalsspråket är tyska.

sv_SESvenska