Hopp til innholdet

AGB

Generelle vilkår og betingelser: WMT Thermosysteme GmbH

Generelt 
Alle avtaler mellom WMT Thermosysteme GmbH (heretter kalt "WMT") og avtalepartnerne inngås kun på grunnlag av de generelle forretningsvilkårene som er meddelt avtalepartneren.

Muntlig inngåtte avtaler krever i alle tilfeller skriftlig bekreftelse. Alle planer, skisser eller kostnadsoverslag samt annet materiale som brosjyrer, kataloger, vareprøver og lignende forblir WMTs immaterielle eiendom og er beskyttet av gjeldende opphavsrettslige bestemmelser og lover.

Enhver gjengivelse eller videreformidling (herunder kopiering av utdrag) uten avtale er forbudt og vil få rettslige konsekvenser. Videre forplikter avtaleparten seg til å bevare taushet om kunnskap som er ervervet gjennom forretningsforholdet.

Priser

Alle tilbud kan endres.

Alle priser er eksklusive montering, transport og avgifter, som vil bli lagt til på fakturaen.

Ved uventede økninger i produksjonskostnadene har WMT rett til å justere prisene tilsvarende.

En rabatt må forhandles individuelt og krever skriftlig bekreftelse.

Ved betalingsmislighold forplikter kontraktsparten seg til å betale alle påløpte purre- og inkassokostnader, samt å refundere kostnader til juridisk bistand. I tillegg skal det årlig påløpe forsinkelsesrenter på 10% over grunnlagsrenten. Bevist høyere rentekrav berøres ikke av dette.

Produktene forblir WMTs eiendom inntil full betaling har funnet sted. Videresalg før full betaling av kjøpesummen krever vårt uttrykkelige samtykke, og kjøpesumskravet anses å være overdratt til WMT ved overtredelse.

Avbestilling

I tilfelle avbestilling forplikter kontraktspartneren seg til å refundere de dokumenterte utgiftene, men i alle tilfeller til å betale et avbestillingsgebyr på 10%. Eventuelle erstatningskrav fra WMTs side berøres ikke av dette.

Kostnadsoverslag

Kostnadsoverslag utarbeides med den største omhu og ekspertise. Hvis utarbeidelsen av kostnadsoverslaget krever mye arbeid, har WMT rett til å kreve et rimelig honorar for kostnadsoverslaget.

Når bestillingen legges inn, krediteres et eventuelt gebyr som er betalt for kostnadsoverslaget.

Kostnadsoverslag er i utgangspunktet ikke bindende for WMT.

Ved en uunngåelig prisøkning på opptil 15% er WMT ikke forpliktet til å varsle avtalepartneren separat og har rett til å belaste merkostnadene.

Leveranser

Hvis ikke annet er uttrykkelig avtalt, skal kontraktspartneren bære kostnadene og risikoen for leveransen.

Alle leveringsfrister oppgitt av WMT er høyst veiledende. Mindre overskridelser anses derfor som akseptert av kontraktspartneren. Hvis årsakene til en forsinket levering ligger utenfor WMTs kontroll, vil kontraktspartneren bli informert om forsinkelser som ikke er ubetydelige. Leveringstiden forlenges i så fall tilsvarende.

For leveranser til WMT krever vi at det tegnes en transportforsikring.

Garanti

WMT tilbyr 2 år (for forbrukere) eller 1 år for alle produkter.

(for entreprenører) Garanti fra leveringsdato for riktig og økonomisk bruk i henhold til vedlagte brukerinformasjon.

Kontraktspartneren har bevisbyrden for at det foreligger en mangel - mangler må meldes umiddelbart, senest innen 8 dager.

Bortsett fra de tilfeller der det foreligger en lovbestemt angrerett, forbeholder vi oss retten til å oppfylle et berettiget garantikrav etter vårt skjønn ved forbedring, utskifting eller prisavslag. For forbedrede eller utskiftede deler begynner garantiperioden å løpe på nytt, men utløper uansett 6 måneder etter utløpet av den opprinnelige garantien.

Unntatt fra garantien er

- Defekter i deler som er utsatt for naturlig slitasje og slitasje

- Mangler som skyldes feilaktig bruk eller påvirkning av produktet av kontraktspartneren eller en tredjepart.

- Defekter på grunn av kjemisk påvirkning

- Defekter på grunn av overbelastning utover ytelsen som er spesifisert av WMT.

- Defekter på grunn av feilaktig montering, tilkobling, overspenning eller bruk av uegnede materialer.

- Produkter der typeskiltet er skadet, endret eller fjernet.

- Produkter som er reparert eller byttet ut av avtalepartneren eller av tredjeparter som ikke er autorisert av WMT.

Instruksjoner for montering, bruk og reparasjon av produktet finnes i brukerinformasjonen som følger med produktet. Informasjon i kataloger, brosjyrer, reklamemateriell eller lignende som ikke er inkludert i kontrakten, gir ikke grunnlag for garantikrav.

Erstatning

Erstatningskrav må fremsettes umiddelbart, i alle tilfeller innen 3 år (for forbrukere) eller 6 måneder (for næringsdrivende) fra det tidspunkt skaden ble kjent.

Unntatt fra erstatning er ansvar for simpel uaktsomhet, erstatning for følgeskader, rent økonomisk tap, indirekte skader og erstatning for tapt fortjeneste.    

Jurisdiksjon og lovvalg

Verneting etter vårt valg er den saklig og stedlig kompetente domstolen ved vårt selskaps hovedkontor. Oppfyllelsesstedet for betaling og levering er WMTs forretningskontor.

Østerriksk materiell rett gjelder. Anvendelse av FNs kjøpslovgivning er utelukket. Kontraktsspråket er tysk.

nb_NONorsk bokmål